Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

2000
, ,
34,5 26,5
,
            Copyright Zely Smekhov