Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

1995
,
60 80
,
            Copyright Zely Smekhov