Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

2008
,
70 80
,
            Copyright Zely Smekhov