Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

1975
,
60 40
,
            Copyright Zely Smekhov