Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

1990
,
68 53
,
            Copyright Zely Smekhov