Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

2010
,
70 60
,
            Copyright Zely Smekhov