Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

2009
,
50 60
,
            Copyright Zely Smekhov