Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

2001
, ,
49 35
,
            Copyright Zely Smekhov