Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

1957
, ,
12 9
,
            Copyright Zely Smekhov