Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II

2000
, ,
25 23
,
            Copyright Zely Smekhov