Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II
(1)
2012
,
50 40
,
            Copyright Zely Smekhov