Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II
(7)
2012
,
52 46
,
            Copyright Zely Smekhov