Zely Smekhov, the Artist

,
        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      II
(2)
2013
,
47 41
,
            Copyright Zely Smekhov